DISCLAIMER

AVG (in het kort)

Per 25 mei 2018 moet ik als ondernemer voldoen aan de AVG-regelgeving. In het kort kan gesteld worden dat ik minimaal tekstuele gegevens bewaar en niet anders dan voor de wettelijke vereiste bewaartermijn. Mocht er een foto zijn waar u mogelijk een bezwaar tegen heeft, dan verzoek ik u mij te mailen. Voor meer AVG-informatie klikt u hier.


Auteursrecht

Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook, de werken van Denkweb te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend.

Tegen inbreuk op het auteursrecht of het persoonlijkheidsrecht wordt altijd opgetreden.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site denkweb.com vindt, in licentie toe aan Denkweb. 

Aanvullende informatie over Auteursrecht vindt u via deze link.


Copyrights

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Denkweb of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in of onder elke copy aanwezig is: “© Copyright www.denkweb.com”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Denkweb voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

http://www.denkweb.com besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze website gepubliceerde data.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen, wij stellen het op prijs wanneer u deze bij ons meldt.

Deze website is eigendom van denkweb.com. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Denkweb.
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Denkweb tenzij anders vermeld.


Language

This website is maintained in Dutch. It is up to the visitor to take proper notice of the information above, regarding their heritage or language. 


Geschillen

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Denkweb.